Gå til indholdet

Admin-vinduet for SD-sider

Admin-vinduet er et gennemgående værktøj i Nexus. I denne artikel gennemgås de oftest brugte opsætningsmuligheder for en SD-side, og hvordan du med størst effektivitet kan påvirke sidens virkemåde i Nexus.

Admin-vinduer dannes med afsæt i brugeres rettigheder, og indlæser hver funktionsblok som brugeren har rettighed til, blok-for-blok. En bruger med mange rettigheder vil derfor ofte opleve at Admin-vinduer kan blive lange med mange funktionsblokke.

Funktionsblokke

I det følgende gennemgås samtlige funktionsblokke fra øverst til nederst som de indlæses i admin-vinduet for SD-sider.

adminvindue

Sidens navn

 • Sidens navn er for din interne identifikation, og kan sammenlignes med et filnavn som du kan finde siden i Sitetræet udfra.

Datoer

 • Udgivelsesdato (og tidspunkt) er det eksakte tidspunkt en SD-side publiceres og bliver synlig for de rettighedsgrupper den er publiceret til
 • Nedtagelsesdato (og tidspunkt) er det eksakte tidspunkt fra hvornår en SD-side ikke længere vil kunne blive indlæst
 • Udløbsdato som nyhed (og tidspunkt) er det eksakte tidspunkt at SD-siden ikke længere anses som havende nyhedsværdi og ikke længere automatisk vil blive vist steder hvor nyheder vises.

Status

 • Status er en såkaldt drop-down med flere valgmuligheder. Der findes tre valg i Status-feltet:
  • Enabled - der er tændt for SD-siden og hvis datoer tillader det vil siden blive vist
  • Disabled - der er slukket for SD-siden, og til trods for at datoer tillader det vil siden ikke blive vist
  • Deleted - et slettet-stadie
 • Kommentar-feltet er et note-felt uden tilknyttet automatik til fastholdelse af årsager, beslutninger mv.

Visningsindstillinger

Denne funktionsblok regulerer SD-sidens menu-mæssige funktionalitet såvel som det layout, og dermed den samlede præsentation og funktion af SD-siden.

adminvindue

Med "global" menes de navigationssteder som er præsenteret ved alle sidevisninger - som eksempelvis top-menuen, der som en del af headeren vises ved alle sidevisninger. Det er den globale navigation der gør at dine besøgende overordnet set kan finde rundt i Nexus.

 • Disabled anfører at SD-siden ikke indgår i den overordnede, globale navigation.
 • Enabled findes i en række varianter:
  • Enabled with direct and dropdown if available tilbyder at knappen er klikbar og vil sende direkte til siden (direct). Hvis der findes undersider vil et klik fortsat sende direkte, mens et hover med musen klapper en menu ud med links til undersiderne.
  • Enabled with only dropdown if available egner sig godt til en struktur under opbygning. Den primære knap kan laves, og sender den besøgende til siden så længe undersider ikke er oprettet. Når undersider er tilgængelige ophører det direkte link og dropdown bliver automatisk eneste funktion.
  • Enabled with force dropdown gennemtvinger at der aldrig kan klikkes direkte til siden, og at en menu af undersider altid vil være modellen, også selvom undersider endnu ikke er oprettet.
  • Enabled with force direct gennemtvinger at en menu af undersider aldrig vises, og der altid vil klikkes direkte til siden, også selvom undersider allerede er oprettet.
  • Enabled with direct above and auto below er klart en af de mere avancerede indstillinger. Formålet er at reducere valgmuligheder indledningsvis (direct above) og når et valg på et højt niveau er truffet dernæst introducere undersiderne til brugeren. Ofte vil denne indstilling blive anvendt i et miks mellem globale og lokale menuer, sådan at direct kommer fra en global menu, men "below" vises i en lokal sidemenu.

Der er to modeller for at være "global" i Nexus. De klassiske topmenuer der vises i desktop scenarier (på computere) og de mobile menuer, der er lukket og gemt det meste af tiden, men som via det snart uundgåelige burger-ikon (de tre streger) kan åbnes og tilgåes ethvert sted på sitet, og dermed også er globale.

Flere og flere layouts benytter både topmenu og burger samtidig, og der er derfor brug for at kunne styre om et menupunkt indgår i begge eller kun den ene eller anden.

 • Top and mobile - menupunktet er med i både topmenu og mobilmenu
 • Top only- menupunktet er kun med i topmenu og udelades fra mobilmenu
 • Mobile only - menupunktet er kun med i mobilmenu og udelades fra topmenu

Lokal menu indstilling

Modsat en global menu optræder de lokale menuer kun på SD-sider, og er dermed ikke tilgængelige fra topmenuer, footers og mobilmenuer. Der henvises til gennemgangen af idstillingerne for de globale menuer idet mulighederne er de samme lokalt.

Sortering

Sorteringsmuligheden er gennemgående for en lang række elementer i Nexus. Baseret på en numerisk værdi fra lavest til højest anfører hvert enkelt element dets indplacering i en større sammenhæng. Ønsker du linket til SD-siden længere ned i menuen øger du den numeriske værdi. Ønsker du linket til SD-siden højere op i menuen mindsker du den numeriske værdi.

Det anbefales at man laver nogle store spring (f.eks. 100, 200, 300) som standard, da det gør det nemmere senere at indskyde en side eller ændre på rækkefølgen.

Layout

Layoutet styrer de overordnede designrammer og balancen mellem statisk indhold og dynamisk indhold for den enkelte side. Yderst sjældent påvirker layoutet header eller footer men som alleroftest kun feltet mellem header og footer.

Information om forfatter

Disse felter udfyldes automatisk med detaljerne for den bruger der opretter SD-siden, men kan overskrives og udfyldes som ønsket. Felterne er dermed ikke systemtilknyttede og kan anses som fritekst, sådan at en ekstern forfatter ikke nødvendigvis skal oprettes i Nexus for akreditering for indholdet.

Det er det valgte layout der afgører om forfatterinformation vises som standard - og via Miljøvariabler er det i mange tilfælde muligt manuelt at styre visningen - læs videre herunder om Miljøvariabler.

Miljøvariabler

adminvindue

Miljøvariabler bliver generelt brugt af Nexus til at holde styr på en lang række indstillinger. Lidt populært kan siges at nogle miljøvariabler bruges som systemvariabler, andre til brugervariabler og endeligt bruges visse miljøvariabler som lokale indstillinger, der knytter sig til et konkret element i Nexus - eksempelvis en SD-side, et produkt, en kategori osv..

Miljøvariablerne har som oftest til formål at udøve en lokal tilpasning, der afviger fra hvad der ville være standard.

Et eksempel herpå kunne være en SD-side der anvender et layout egnet som artikelvisning. Et sådant layout vil typisk vise både forfatter og publiceringsdato som standard, men det kan fra tid til anden være ønsket at ingen af delene vises.

Skrives følgende i Miljøvariabel-feltet vil både forfatternavn og publiceringsdato blive fjernet:

1
2
HideAuthor = on
HideDate = on

Bemærk, at indstillingen er helt lokal for den pågældende SD-side og intet andet påvirker i Nexus.

Der findes en stor mængde miljøvariabler til SD-side. Der henvises til separat fortegnelse over miljøvariabler for SD-sider.

Rettigheder

I højre side ser du de tilgængelige roller i Nexus. Roller opstår som en kombination af en brugergruppe og en rettighedsprofil, og koncepter vedr. rettigheder er beskrevet i denne artikel.

Markér en rolle i højre felt af twinselectoren, og klik på pilen der peger til venstre - og rollen flytter over i venstre felt, og er dermed tildelt SD-siden. Et dobbeltklik på en rolle har samme effekt, at rollen skifter felt.

Indholdet på siden

adminvindue

Valg af sprog

Dit valg specificerer hvilket sprog alle nedenstående felter er udfyldt med. Denne specifikation gør Nexus i stand til at hente de mest korrekte sprogvarianter der er til rådighed til en given brugers sprogpræferencer. Med andre ord: Skriver du på dansk vælger du dansk, engelsk for engelsk osv.

Bemærk, at alle indholdsfelter skifter uden genindlæsning af admin-vinduet hvilket gør det meget let og hurtigt at skifte mellem dine sprogvarianter af samme indhold. Nexus er i standard opsat til at kunne modtage indhold på dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk.

Titel

Titlen er sidens overskrift - er det en artikel du er ved at forfatte, er titlen overskriften på artiklen.

Såfremt SD-siden indgår i menustrukturen i Nexus er det ofte gavnligt at give en kortere beskrivelse en titlen. I eksemplet ovenfor er man på selve siden ikke i tvivl om hvilke debitorer siden viser (grundig titel), mens selve linket til SD-siden er betydeligt kortere (kort menutitel).

Primær handlingstekst

I tilfælde, hvor siden f.eks. er en del af en hero karussel, kan den primære handlingstekst benyttes til at bestemme hvad der skal stå på action knappen sammen med appetitvækkeren. Dette kan f.eks. være "Køb nu", hvis det er en reklame for et produkt, eller "Se video", hvis der linkes til en video.

Såfremt SD-siden indgår i systemforløb i Nexus, eksempelvis check-out forløbet, der ender med afgivelsen af en ordre, vil Nexus automatisk danne de nødvendige knapper.

Appetitvækker

Når SD-sider anvendes til at publicere indhold såsom en artikel vil der ofte være brug for at assistere læsere med at vælge den korrekte artikel. Det er her appetitvækker-feltet kommer til sin ret, idet du kan skrive et helt kort resumé af artiklen i dette felt. Nexus sørger automatisk for at vise appetitvækkeren de steder det giver mening, f.eks. i en nyhedsliste eller lign.

Under overskrift

Rigtige mange indholdssystemer sondrer ikke mellem den korte indledningstekst der er under artiklens overskrift (titlen i Nexus) og en eventuel appetitvækker. Det betyder, at brugeren kommer til at læse præcis den samme tekst to gange, og det er ikke en god måde at fastholde brugerens interessere.

I dette felt kan du være mere konkret i hvad artiklen omhandler og hvad man får ud af at læse videre.

Selve indholdet

I dette felt indsætter du din brødtekst, altså selve indholdet som titel, appetitvækker og under overskrift har ledt brugeren hen til.

Der er nødvendigt at du formatterer din tekst manuelt - alt fra ny linje til tomme linjer til fed, kursiv osv. Du har dermed en stor frihed til at manipulere hvordan indholdet vises.

Som du måske bemærker i eksemplet ovenfor er der ingen knapper til netop at lave fed tekst, kursiv, vælge font osv. Det er fordi der er en mere effektive og korrekt måde at gøre det på - metoden kaldes markup. Måske vil du skulle sætte dig ind i noget du ikke allerede kender, men du vil høste stor fordel heraf. Og det er ikke spor svært.

Hvorfor er der ingen WYSIWYG-editor?

WYSIWYG er forkortelsen for "What You See Is What You Get". Når du opsætter et dokument i Word er der tale (stort set) om WYSIWYG idet hvad du ser på skærmen (helt eller stort set) er identisk med et udskrift af dokumentet.

Før vi alle fik smartphones og tablets var "udskriften" af en webside som oftest skærmen på en desktop computer. Selvom skærmopløsningen blev højere som tiden gik (kan du huske dengang der på hjemmesider stod noget ala "Denne hjemmeside er optimeret til en opløsning på 800 x 600 pixler"?) var oplevelsen alligevel rimelig ens for de fleste besøgende.

Sådan er et ikke mere. I dag er de bedste websites responsive - altså tilpasningsdygtige - til præcis den platform som den besøgende har. Med andre ord skal opsætningen af en SD-side fungere for alt fra en 4K opløsning på en 27" skærm til en ikke-retina 4" smartphone.

Når en webside opsættes er det idag derfor langt mere relevant at beskrive indholdet, end at træffe endelige formateringsvalg såsom fontstørrelser, fontvægt (fed, kursiv etc), farver osv., fordi disse valg yderst sjældent vil virke og være korrekte for alle platformene.

Præcis ligesom skærmopløsninger på 800x600 pixler så hører WYSIWYG-editorer i websammenhæng også til i fortiden.

wysiwyg

Hvad gør man så istedet for WYSIWYG?

Man lærer at bruge såkaldt markup. Markup er annoteringer skrevet ind i selve teksten, som gennem sin syntakts gør det muligt at skelne mellem selve indholdet og annoteringerne.

I websammenhæng er HTML den markup der anvendes til at annotere indhold. Et eksempel på en annotering er at annotere en given tekststreng i et dokument som fed tekst.

WYSIWYG-editorer til websider har derfor udspillet deres rolle - ihvertfald i sammenhæng med systemer der er responsive, som Nexus er.

Sidetitel

Sidetitel er specifik oplysning til søgemaskiner såsom Google samt din kontrol over hvordan webbrowseren navngiver siden når brugeren eksempelvis vil gemme et link til siden på egen maskine. Bør holdes på 50-55 tegns længde.

Metabeskrivelse

Metabeskrivelsen er også til søgemaskinerne. Beskriv SD-sidens indhold så godt og præcist du kan i prosatekst med minimum 70 tegn og maksimum 155 tegn.

Opsummering

SD-sider er hele præsentationslaget i Nexus. De står for alle websider uanset om de er til medarbejdere, kunder eller hele verden. Når du tildeler rettigheder til siden bestemmer du hvem der potentielt må se indholdet, og med datoer styrer du hvornår indholdet er relevant. Med miljøvariabler kan du afvige fra standarderne i det valgte layout og meget andet.